Language Assistance

Español / Spanish

ATENCIÓN: Si habla español, cuenta con servicios de asistencia lingüística de forma gratuita. Desde un centro Ascension Providence, marque “0” (voz/TDD). Desde fuera de un centro Ascension Providence, llame al 254-751-4000, marque “0” para comunicarse con la operadora (voz/ TDD).

Tiếng Việt / Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Nếu quý vị ở trong một cơ sở của Ascension Providence, hãy quay số “0” (Thoại/TDD). Nếu quý vị ở bên ngoài một cơ sở của Ascension Providence, hãy gọi 254-751-4000, quay số “0” để liên hệ với tổng đài (Thoại/TDD)

中文普通话 / Mandarin

注意:如果您说 中文普通话,您可以免费获得语言协助服务。  在 Ascension Providence 机构内,请拨 “0”(语音/听障专线)。在 Ascension Providence 机构之外,请致电 254-751-4000 并拨 “0”(语音/听障 专线)。

Tagalog / Tagalog

BIGYANG-PANSIN: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Sa loob ng isang pasilidad ng Ascension Providence i-dayal ang “0” (Voice/TDD). Sa labas ng pasilidad ng Ascension Providence tawagan ang 254-751- 4000, i-dayal ang “0” para sa operator (Voice/TDD)

Deutsch / German

HINWEIS: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen für Sie kostenlos Sprachassistenzdienste zur Verfügung.  Innerhalb einer Providence-Einrichtung wählen Sie bitte die „0“ (Stimme/TDD). Von außerhalb einer Providence-Einrichtung wählen Sie bitte die Rufnummer 254-751-4000 und anschließend „0“ für die Vermittlung (Stimme/TDD).

Français / French

À NOTER : Si vous parlez français, des services d’assistance linguistique gratuits sont à votre disposition. Au sein d’un établissement Ascension Providence, composez le « 0 » (vocal/ATME). De l’extérieur d’un établissement Ascension Providence, appelez le 254 751 4000, composez le « 0 » pour obtenir l’opérateur (vocal/ATME).

हिदी / Hindi

ध्यान  दें:  यहद  आप  हिंदी  बोलते  िैं  तो  आपके  ललए  भयाषया  सियायतया  सेवयाएं  ननःशुल्क  उपलब्ध  िै।     Ascension Providence के  हकसी  कें द्र  के  भीतर  से “0” डयायल  करें  (ध्वनन/TDD)।   Ascension Providence के  कें द्र  से  बयािर  से  254-751-4000 पर  कॉल  करें, ऑपरेटर  के  ललए  “0” डयायल करें  (ध्वनन/TDD)

Urdu/ اردو

اندر سے ہی “0” (Voice/TDD) ڈائل کریں۔  پروویڈنس فسیلیٹی کے باہر سے 254-751-4000 پر کال کریں، “0” برائے توجہ دیں:  اگر آپ اردو بولتے ہیں تو، لسانی اعانت کی خدمات، بال معاوضہ آپ کے لیے دستیاب ہیں۔   پروویڈنس فسیلیٹی کے اردوUrdu/

کریں ڈائل (Voice/TDD) آپریٹر

한국어 / Korean

주목해 주세요: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. Ascension Providence 시설 내부에서는 “0”번(음성/TDD)을 눌러주세요. Ascension Providence 시설 외부에서는 254-751-4000번으로 전화한 다음 “0”번(음성/TDD)을 눌러 교환원과 통화하세요.

تنبیه:  إذا كنت تتحدث اللغة العربیة، فإن خدمات المساعدة اللغویة المجانیة متاحة لك.   من داخل إحدى المنشآت التابعة لـ اللغة العربیةArabic/

Providence، اتصل بالرقم 254-751-4000 واطلب “0” للتواصل مع موظف التحویالت الهاتفیة )الهاتف الصوتي/الهاتف Providence، اطلب “0” )الهاتف الصوتي/الهاتف الخاص بأصحاب اإلعاقات السمعیة.(  من خارج المنشآت التابعة لـ

الخاص بأصحاب اإلعاقات السمعیة(

Ìgbò / Ibo

GEE NTI Ọ bụrụ na ina asụ asụsụ Ìgbò, enyemaka na-ahazi asụsụ, bu n’efu, dịrị gị mgbe niile. Site n’ime ihe owuwu nchedo pịa “0” (Olu/TDD) Site n’èzí ihe owuwu nchedo kpọọ 254-751- 4000, pịa “0” maka onye ọrụ (Olu/TDD)

ગજરાતી / Gujarati

ધ્ાન આપો:  જો તમે ગજરાતી બોલતા હો્, તો ભાષા સહા્તા સેવાઓ, તમારા માટે નનઃશલુ ્ક ઉપલબ્ધ છે.   પાાંત સનવ્ધાની અંદરના લો્કો “0” (અવાજ/TDD) ડા્લ ્કરો.  સીટન સનવ્ધાની બહારના લો્કો 254-751- 4000 પર ્કૉલ ્કરો, ઑપરેટર માટે “0” (અવાજ/TDD) ડા્લ ્કરો.

తెలుగు / Telugu

సావధానం వహించండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు మాట్డేవారు అయిత,ే మీకు ఉచితంగా భ్షా సహాయక సేవలు లభిసతాాయి. పారా విడెన్స్ ఫెసిలిటీ లోపల నుంచి “0”కు డయల్ చేయండి (వాయిస్/TDD). పారా విడెన్స్ ఫెసిలిటీ  వెలుపల నుంచి 254-751-4000కి కాల్ చేసి“0”కు డయల్ చేయండ(ి     వాయిస్/TDD)

توجه:  اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد.   از داخل یک مرکز فارسیPersian/Farsi/

254-751-4000 شماره باAscension Providence مرکز یک از خارج از  .کنید گیری شماره را (TDD/صوتی) «Providence«0

تماس گرفته، «0» را برای تماس با اپراتور )صوتی(TDD/ شماره گیری کنید.

മലയാളം / Malayalam

ശ്രദ്ധിക്കുക:  നധിങ്ങൾ മലയാളം സംസാരധിക്കുമമങ്ധിൽ, ഭാഷാ സഹായ സസവനങ്ങൾ, മസൌജന്യമായധി, നധിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്.    സശരാവധിമെൻസ് മസൌകര്യത്ധിനകുള്ധിൽ നധിന്ക് “0” െയൽ മെയ്യുക (സവായധിസ്/TDD). സശരാവധിമെൻസ് മസൌകര്യത്ധിന് രകുറത്കുനധിന്ക് 254-751-4000 വധിളധിക്കുക, ഓപ്പസററ്റർക്ായധി “0” െയൽ മെയ്യുക (സവായധിസ്/TDD).